Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Podmiot odpowiedzialny

Operatorem Serwisu www.convista.pl i administratorem danych jest Convista Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000789506, numer identyfikacji podatkowej NIP 8992863718, REGON: 383563947 (dalej jako: „Administrator”, „Serwis”)

Przetwarzanie Danych Osobowych

Poniższe rozdziały zawierają informacje o tym, jak przetwarzane są dane osobowe Użytkownika Serwisu.

Dane dostępowe

Szczegóły

Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu przeglądarka Użytkownika wysyła określone dane na nasz serwer w ramach żądania. Dane te są wykorzystywane przez serwer w celu dostarczenia żądanych treści i są przechowywane w logach serwera z informacjami o spełnieniu bądź niespełnieniu żądania.

W celu dostarczenia żądanej treści przetwarzane są następujące dane:

 • Data i godzina żądania
 • URL żądanej treści
 • Adres IP
 • Ilość przesłanych danych

Powyższe informacje zapisywane są w pliku dziennika zawierającym:

 • Status dostępu (plik przesłany, plik nie został znaleziony itp.)

Bez podania tych danych korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.

Cel przetwarzania

Dane są:

 • przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, tj. dostarczania żądanych treści i
 • przechowywane w logach serwera, aby umożliwić:
 • sprawne działanie Serwisu, np. wykrywanie i korygowanie błędów dostępu, oraz
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, tj. być w stanie rozpoznać dostęp stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby podjąć środki zaradcze.

Zapisane dane dostępowe są również analizowane w celach statystycznych (patrz rozdział „Matomo”).

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych dostępowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów opisanych powyżej.

Okres przechowywania

Najpóźniej po siedmiu dniach logi serwera są usuwane lub anonimizowane. O ile istnieje podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Serwisu, odpowiednie dane będą przechowywane na czas prowadzenia odpowiedniego dochodzenia i ścigania sprawców potencjalnego ataku.

Formularze

Szczegóły

W ramach Serwisu istnieje możliwość wprowadzenia w formularzach danych osobowych lub biznesowych (art. adres e-mail, dane kontaktowe), w celu skorzystania z oferowanych usług (art. prośba o oddzwonienie).

Przesyłane w ten sposób dane przechowywane są w celu realizacji opisanych usług (art. na serwerze poczty elektronicznej w celu przesłania zamówionych materiałów).

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od usługi może być jednak niezbędna podanie pewnych danych, aby umożliwić wykonane danej usługi. Dane takie są odpowiednio oznaczane.

Cel przetwarzania

Dane każdorazowo wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji opisanej usługi.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

Jeżeli Użytkownik osobno wyraził zgodę na przetwarzanie niektórych jego danych, będziemy przetwarzać te dane (również) na podstawie tej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A) RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej wtedy, gdy Użytkownik nie będzie już potrzebować usługi, pod warunkiem, że nie ma odrębnych ustawowych obowiązków przechowywania i / lub przetwarzamy dane Użytkownika zgodnie z prawem do innych celów.

Aplikowanie w celach rekrutacyjnych

Szczegóły

Użytkownik korzystając z Serwisu może aplikować na oferty pracy. Wszystkie dane osobowe otrzymane w ten sposób przetwarzane będą wyłącznie w procesie rekrutacji.Wychodzimy z założenia, że Użytkownik aplikując na daną ofertę pracy wyraża zgodę na udział w tym procesie rekrutacyjnym.

Z reguły informacje te obejmują dane kontaktowe, inne informacje podane w liście motywacyjnym i CV, a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Użytkownika.

Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne. Jednak, aby móc rozpatrzyć aplikację i ocenić, czy Użytkownika spełnia wymagania związane z danym stanowiskiem, we wszystkich przypadkach wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, a także życiorysu.

Aplikujący oceniony zostanie tylko pod kątem przydatności na danym stanowisku; nie ma potrzeby przesyłania nam zdjęcia.

W procesie rekrutacji nie wymagamy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO. Ze względu na wrażliwość takich danych prosimy o nieprzesyłanie nam tego typu informacji. W wyjątkowych przypadkach, gdy takie informacje są istotne dla procesu aplikacyjnego, będziemy je przetwarzać wraz z innymi danymi kandydata; na przykład, gdy kandydat dobrowolnie przekaże nam informacje o poważnej niepełnosprawności.

Cel przetwarzania

Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, którą wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Użytkownikiem a Convista Consulting Sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Convista Consulting Sp. z o.o. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 • Na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata.
 • Na inne stanowiska przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • W przypadku ewentualnych nieporozumień między Użytkownikiem a Convista Consulting Sp. z o.o. dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych

W Convista Consulting Sp. z o.o. dostęp do danych Użytkownika mają tylko pracownicy działu personalnego HR, pracownicy odpowiedzialni za dział, do którego Użytkownik aplikuje i w razie potrzeby członkowie kierownictwa i Zarządu. Dane osobowe Użytkownika możemy przekazać innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

Cookies

Szczegóły

Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Serwisu. Cookies zwykle zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

 • „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Matomo

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednim punktem niniejszej polityki prywatności w odniesieniu do ustawiania plików cookie w ramach narzędzia analitycznego Matomo.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować pliki Cookies, znajduje się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer, Edge.

Cel przetwarzania

Serwis używa plików cookie, aby ułatwić i uatrakcyjnić Użytkownikowi wizytę na stronie (np. aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności, np. możliwość jednorazowego wyboru języka i zastosowania tego ustawienia podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych jest zgodny z celami opisanymi w poprzednim akapicie.

Okres przechowywania

Session Cookies – usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki

Persistent cookiete plik cookie pozostają na komputerze Użytkownika do czasu wygaśnięcia ustalonego okresu ważności, chyba że Użytkownik usunie je wcześniej. Okres ten wynosi 365 dni.

Matomo

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednim punktem niniejszej polityki prywatności w odniesieniu do ustawiania plików cookie w ramach narzędzia analitycznego Matomo.

Matomo

Dane Użytkownika

Strona korzysta z Matomo, oprogramowania typu open source, do analizowania dostępu odwiedzających, aby móc stale ulepszać stronę. Matomo używa plików cookie i przesyłanych danych dostępowych (patrz sekcja „Dane dostępowe”), aby umożliwić ocenę korzystania z witryny przez Użytkownika.

Następujące informacje są generowane na temat korzystania z witryny przez Użytkownika:

 • adres IP Użytkownika, przy czym bezpośrednio po przetworzeniu i przed zapisaniem jest on skracany o ostatni bajt i w ten sposób zanonimizowany,
 • kraj pochodzenia dostawcy Internetu Użytkownika,
 • system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik, przeglądarka, z której korzysta, a także rozdzielczość wybrana dla urządzenia końcowego Użytkownika, niezależnie od tego, czy korzysta on z urządzenia mobilnego czy stacjonarnego,
 • (zewnętrzna) strona internetowa, z której Użytkownik trafił na naszą stronę (referrer),
 • podstrony witryny, które zostały wywołane,
 • czas spędzony na (podstronach) witryny,
 • częstotliwość odwiedzin (podstron) witryny.

W ten sposób powstaje spseudonimizowany profil Użytkownika, do którego przypisywane są odwiedziny strony przez Użytkownika. Informacje te są przechowywane na naszym serwerze w Polsce i nie są przekazywane osobom trzecim. Informacje generowane w spseudonimizowanym profilu Użytkownika nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę i nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, jak opisano w punkcie „Pliki cookie”.

Cele przetwarzania danych

Używamy Matomo do analizy korzystania z naszej strony internetowej i na tej podstawie do ciągłej optymalizacji i rozwoju strony internetowej oraz po to, aby uczynić ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży w celach opisanych w poprzednim podrozdziale.

Okres przechowywania

Pojedyncza wizyta jest usuwana po 12 miesiącach od momentu pobrania.

Sprzeciw

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na analizę danych dotyczących Państwa wizyty na stronie internetowej, mogą Państwo wyrazić sprzeciw. Sprzeciw zostanie zrealizowany poprzez umieszczenie pliku cookie na Twoim komputerze. Proszę pamiętać, że w przypadku usunięcia tego lub wszystkich plików cookie zapisanych na Państwa komputerze, będą Państwo musieli ponownie zgłosić swój sprzeciw, jeśli będzie to konieczne.

Prawa Użytkownika.

 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie przewidzianym prawem Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych Osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora: dpo@convista.com. Pod tym samym adresem Użytkownik może kontaktować się w sprawie realizacji przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.